Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

- elektromonter

- monter/ślusarz


Zainteresowane  osoby prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@indsoft.com.pl

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze pracowników prosimy o podanie w CV danych osobowych obejmujących:

1)            imię (imiona) i nazwisko;

2)            datę urodzenia;

3)            dane kontaktowe;

4)           wykształcenie;

5)            przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w/wym. danych na podstawie art. 22(1) Kodeksu pracy. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów, a także żądać udokumentowania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Administratorem danych jest INDSOFT Sp. z o.o. i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Dane zbierane są wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne i zgodne z wymogiem ustawowym Kodeksu pracy, a ich udostępnienie jest warunkiem wyboru kandydatury osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Po wyłonieniu kandydata do pracy i przyjęciu przez niego warunków pracy, uzyskane w wyniku rekrutacji dane innych osób podlegają zniszczeniu. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo dostępu do zgromadzonych danych dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą.

 

Do CV prosimy załączyć podpisane oświadczenie o treści:

 

„Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV (ofercie pracy) na podstawie art. 22(1) Kodeksu pracy przez INDSOFT Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji pracowników. Otrzymałem/am również informację o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.

 

Miejscowość, data………………………………….

 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie: ……......................................”